Wekom bij onze nieuwe webshop!

Opzoek naar een product die nog niet online staat? Neem contact op voor een prijs en levertijd!

 • Gratis zending boven €100

 • Persoonlijk contact

 • Open 7 dagen per week

 • Gratis snoep vanaf €300

Leverings-voorwaarde

Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden beschreven m.b.t. levering van goederen en diensten van ServerLama.com
Deze voorwaarden zijn verdeeld in een sectie m.b.t. leveringen aan consumenten en een sectie m.b.t. Leveringen aan zakelijke afnemers. 

Algemene Voorwaarden Consumenten

  1. Alle afspraken op schrift
   Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd. U kunt zich derhalve uitsluitend beroepen op schriftelijk vastgelegde en bevestigde afspraken.
  2. Prijzen
   Al onze prijzen zijn exclusief BTW, af magazijn ServerLama.
  3. Betaling
   Goederen en diensten worden uitsluitend geleverd als het volledige bedrag voldaan is. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.
  4. Levertijd
   Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.
  5. Garantie
   Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Garantie met betrekking tot nieuwe producten dient u zelf met de fabrikant te regelen. Voor alle gebruikte artikelen gelden onze algemene garantievoorwaarden gebruikte artikelen.
   Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).
  6. Conformiteit
   Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
  7. Privacy regeling
   Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: - alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren; - uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; - alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails, enz.). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder o.a. kinderporno. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.
  8. Eigendomsvoorbehoud
   Wij behouden het eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.
  9. Koop op afstand (webwinkels)
   Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in 9.1 t/m 9.6 hebben opgenomen. Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand. Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.
   1. Informatie
    De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals: - de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of afleverings- kosten; - de manier waarop de overeenkomst tot stand komt; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; - de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt; - de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan het basistarief; - inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; - de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie: a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend; b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken; c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst hebt gekregen; e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van onbepaalde duur is. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).
   2. Bevestiging en beveiliging
    Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg (bijv. email) een bevestiging. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige web omgeving.
   3. Bedenktijd bij levering van producten
    1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
    2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
    3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen.
    4. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.
   4. Bedenktijd bij levering van diensten
    1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
    2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
    3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.
   5. Uitsluiting herroepingsrecht
    1. Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:
     1. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     3. die gevoelig zijn voor statische elektriciteit (bijv. geheugen modules en CPU's)
     4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     5. die snel kunnen bederven of verouderen;
     6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
     7. voor losse kranten en tijdschriften;
     8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
    2. Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:
     1. betreffende logies, vervoer, restaurant bedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
     2. waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
     3. betreffende weddenschappen en loterijen.
   6. Annulering
    Een annulering is pas dan geldig als deze door ServerLama schriftelijk is bevestigd. Bij annulering van de koopovereenkomst houden wij ons het recht voor minimaal 25% annuleringskosten in rekening te brengen vermeerderd met de eventueel gemaakte kosten m.b.t. samenstelling en configuratie van uw aankoop.
    Een bestelling of aankoop, waarvoor ServerLama speciaal voor u goederen of diensten aan heeft moeten kopen kan niet worden geannuleerd.
  10. Levering en uitvoering
   1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retour zending zijn in dat geval voor onze rekening.
   4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
  11. Klachten en klachten termijn
   Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.  ServerLama
  Adres: Volgt now
  Telefoon : Volgt nog
  E-mail : info @ serverlama.com
  KvK: Volgt nog
  BTW nummer : Volgt nog

   
   

  Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt

   1. Algemeen
    1. In deze voorwaarden wordt ServerLama gevestigd te Volgt nog aangeduid als ServerLama en haar contract partner als afnemer.
    2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met ServerLama.
    3. Naast deze algemene voorwaarden kan ServerLama aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
    4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden ServerLama heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telegrafisch of per telex op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
   2. Offertes
    1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
    2. De prijscouranten en prijs vermeldingen van ServerLama zijn geen offerte.
   3. Totstandkoming van de overeenkomst
    1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatie-opdracht van ServerLama op haalbaarheid is beoordeeld. ServerLama heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
   4. Afbeeldingen
    1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
    2. Alle door of in opdracht van ServerLama gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van ServerLama en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
    3. De afnemer is gehouden deze gegevens op eerste verzoek aan ServerLama te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van ServerLama van € 453,78 per dag, voor iedere dag dat de aannemer hiermee in gebreke is.
   5. Prijzen
    1. De zaken van ServerLama worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ServerLama. De diensten van ServerLama worden verricht tegen de prijs die ServerLama na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
    2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
    3. Alle prijzen zijn exclusief btw., af magazijn ServerLama.
   6. Verzending/aflevering
    1. Alle goederen / artikelen worden pas dan geleverd als het volledig factuurbedrag voldaan is.
    2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ServerLama de wijze van verzending. In geval ServerLama de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van ServerLama. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. ServerLama biedt u altijd de mogelijkheid om bestelde artikel(en) af te halen.
    3. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
    4. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door ServerLama op te geven opslagplaats, heeft ServerLama het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan ServerLama toekomende rechten.
   7. Leveringstermijnen
    1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van ServerLama .
    2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
    3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat ServerLama na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij ServerLama een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
    4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens ServerLama . Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ServerLama of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
   8. Zichtzendingen
    1. De door ServerLama afgeleverde zaken worden alleen beschouwd als zichtzendingen voor shows, tentoonstellingen en voor andere door ServerLama aan te geven doeleinden, wanneer ServerLama dit tevoren schriftelijk heeft bevestigd.
    2. Ook op zichtzendingen zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, zij het dat de afnemer de afgeleverde zaken wordt geacht voor zichzelf te hebben besteld en de afnemer de alsdan geldende koopprijs verschuldigd is, wanneer de zaken niet terstond na afloop van de in de bevestiging te noemen termijn voor rekening en risico van de afnemer aan het door ServerLama op te geven adres zijn geretourneerd in de originele verpakking en in de staat waarin ServerLama deze zaken aan de afnemer afleverde.
   9. Betaling
    1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval ServerLama een factuur zendt, dient betaling direct te geschieden, of uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
     Alle goederen worden pas dan geleverd als het volledige factuurbedrag voldaan is.
    2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
    3. Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan ServerLama verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
    4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en ServerLama tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan ServerLama te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.
    5. Niet tijdige betaling geeft ServerLama het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
    6. ServerLama is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ServerLama te verrichten prestaties, een en ander op een door ServerLama aan te geven wijze.
    7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
    8. In de behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
    9. Wissels worden onder het aanrekenen van disconto kosten en slechts na voorafgaand schriftelijke akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. ServerLama garandeert niet het tijdig aanbieden van de wissels.
    10. Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing.
    11. ServerLama staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.
   10. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
    1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door ServerLama uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schade vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
    2. Het staat de afnemer niet vrij zonder schriftelijke toestemming van ServerLama de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.
    3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ServerLama de zaken aan ServerLama ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan ServerLama of aan de door ServerLama aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
    4. ServerLamaverschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de afnemer het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van ServerLama ten behoeve van andere aanspraken die ServerLama op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van ServerLama zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 453,78 voor ieder dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
    5. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van ServerLama tot volledige voldoening van al hetgeen ServerLama van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.
   11. Reclames
    1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan ServerLama kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt ServerLama geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
    2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
    3. Indien een reclame door ServerLama gegrond wordt bevonden, heeft ServerLama het recht te harer keuze:
     1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
     2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan ServerLama worden afgegeven;
     3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
    4. De afnemer dient in een voorkomend geval ServerLama onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
    5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. ServerLama aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door ServerLama op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ServerLama deze zaken aan de afnemer afleverde. Afnemer dient altijd de artikelen shockproof en indien noodzakelijk anti-statisch verpakt en verzekerd terug te sturen
    6. Software en nieuwe artikelen als geheugen modules, enz waarvan het zegel is verbroken, kunnen nimmer worden geretourneerd.
   12. Garantie
    1. ServerLama staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
    2. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend
    3. Indien de afnemer aan ServerLama een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgifte datum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van ServerLama . De afnemer zal alsdan ServerLama vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
    4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan ServerLama verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van ServerLama zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
    5. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft ServerLama garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
    6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door ServerLama op te geven adres.
    7. Voor zaken met een door andere dan ServerLama bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
    8. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
     1. indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd
     2. indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ServerLama zijn verricht.
     3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
     4. indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
     5. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
     6. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
   13. Handelsmerk
    1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door ServerLama afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
   14. Aansprakelijkheids beperkingen
    1. ServerLama, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
    2. Onverminderd het vorenstaande is ServerLama in ieder geval nimmer aansprakelijk:
     1. wegens niet, of niet tijdige levering;
     2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
     3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;
     4. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
     5. voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in de bedrijfsruimte van ServerLama bevinden;
     6. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulp personen;
     7. voor schade veroorzaakt door geleverde software;
     8. voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
     9. voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen
    3. Indien ServerLama in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt ServerLama slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
    4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is ServerLama nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
    5. De afnemer zal ServerLama vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens ServerLama .
    6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ServerLama of haar leidinggevende ondergeschikten.
   15. Niet-toerekenbare tekortkomingen
    1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door ServerLama niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan ServerLama niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor ServerLama als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
    2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, natuurrampen, mobilisatie transport-onmogelijkheden, invoer-belemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van ServerLama alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeid-stoornissen en gebeurtenissen welke door ServerLama redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
    3. ServerLama heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. ServerLama is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ServerLama gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. ServerLama behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
    4. ServerLama heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
   16. Ontbinding
    1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ServerLama niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ServerLama te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
    2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft ServerLama het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
    3. ServerLama is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
    4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst ServerLama schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
    5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
    6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door ServerLama verrichte prestaties, en heeft ServerLama onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
   17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
    1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
    2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht, neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen ServerLama en afnemer, tenzij ServerLama er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

   ServerLama
   Adres: Volgt now
   Telefoon : Volgt nog
   E-mail : info @ serverlama.com
   KvK: Volgt nog
   BTW nummer : Volgt nog